ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Osnabrück University of Applied Sciences และดูงานที่ Melos GmbH และ BOGE Elastmetall GmbH เมือง Osnabrück ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10