เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรของบริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมซิกเนเจอร์ โฮเตล หาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทผู้นำ คุณสมบัติของผู้นำที่พึงประสงค์ ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานเป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 23 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัทS 18792461

S 18792462

S 18792465

S 18792466

S 18792463

S 18792463