สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันนี้ (20 มิถุนายน 2562) สำนักงาน กสทช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งกระจายอยู่ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ ทั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นรูปแบบเดียวกับความร่วมมือการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ที่ได้ลงนามไปแล้วกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญในการขยายความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้ง ต้องการให้มีความเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการทดลองทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ทางไกล (Telehealth)

นอกจากนี้ การทดลองทดสอบ 5G และพัฒนารูปแบบการใช้งาน (Use Case) ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะดึงจุดเด่นของลักษณะอัตลักษณ์ภูมิศาสตร์ โอกาส และความท้าทายในแต่ละภูมิภาคเป็นตัวกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (Digital Transformation) ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ระบบเกษตรกรรมนำสมัย (Smart Agriculture) ที่จะเป็นจุดเด่นในการทดลองทดสอบ 5G ของ มข. การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและหุ่นยนต์ในการควบคุมเครื่องวัดสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตือนฉุกเฉิน (ค่า PM2.5) และการควบคุมโดรนในภารกิจการดับไฟ ที่จะเป็นจุดเด่นในการทดลองทดสอบ 5G ของ มช. และเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ ความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพ และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ทาง มอ. จึงต้องการจะเน้นไปที่ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดและดูแลสุขภาพทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและการจัดการผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่

จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา เห็นพ้องกันว่า โครงการความร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช. ในครั้งนี้ จะนำพาทุกฝ่ายไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คาดว่าจะสามารถขยายขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้นทั้ง 3 จังหวัด ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดด้านการแพทย์ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นศูนย์กลางการขยายตัวในแต่ละภูมิภาค โดยเน้นความปลอดภัย การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามแนวทางของภาครัฐ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทั่วไทย

ลงนาม mou กสทช ๑๙๐๖๒๐ 0019ลงนาม mou กสทช ๑๙๐๖๒๐ 0020ลงนาม mou กสทช ๑๙๐๖๒๐ 0021S 7749637ลงนาม mou กสทช ๑๙๐๖๒๐ 0009ลงนาม mou กสทช ๑๙๐๖๒๐ 0012ลงนาม mou กสทช ๑๙๐๖๒๐ 0004ลงนาม mou กสทช ๑๙๐๖๒๐ 0007