เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล” ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวินจำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ อ.กาญจนาถ จงภักดี และ อ.ธมนวรรณ ด่านกิตติกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร หลักการสื่อสาร การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัทS 19292186

S 19292187

S 19292188

S 19292189

S 19292190

S 19292191