เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็มให้กับบุคลากรของโรงเรียนแสงทองวิทยา ณ ห้อง Conference อาคารพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา ในการให้ความรู้ในหัวข้อMindset การศึกษาไทย หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน การพัฒนากระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ ความคิดเชิงเหตุ-ผลที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทำโครงงาน RBL ต้นทางของ STEM เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 80 ท่าน ในสาขาวิชาต่างๆ ของโรงเรียนS 19292192

S 19292193

S 19292194

S 19292195

S 19292196