เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “5ส. กับการพัฒนาแบบยั่งยืน” ให้กับบุคลากรของบริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมของบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการให้ความรู้ในหัวข้อหลักของ 5ส.กับการปรับปรุงพื้นที่ทำงาน การลดความสูญเปล่า /การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย
หลักการ 5 ส. การสร้างมาตรฐาน 5ส. มาตรฐานพื้นที่ทำงาน การพัฒนากิจกรรม 5ส. อย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัทS 19292197

S 19292198

S 19292199

S 19292200

S 19292201

S 19292202

S 19292203

 

S 19292204