ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  • ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ”
  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”
  • ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ”

           โดยเป็นหลักสูตรที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการบำบัดมลพิษของโรงงานให้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำโดย ดร.วัสสา คงนคร ผู้บริหารหน่วยจัดฝึกอบรม รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์, รศ.ดร.ธนิยา เกาศล, ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์, ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์, ดร.สุธาทิพย์ สินยัง, คุณอมรรัตน์ หวลกะสิน, คุณเพ็ญนภา ทองประไพ และวิทยากรจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ พร้อมทั้งวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลาย ๆ หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อผ่านการอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 

              ทั้งนี้หากท่านใดสนใจหลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ สามารถติดตามได้ที่www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287054, 089-7333125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

o0d4557cc7b99852d90ea875996605726 42152704 ๑๙๐๖๒๔ 0012S 21053981o0d4557cc7b99852d90ea875996605726 42152704 ๑๙๐๖๒๔ 00333S 2326572S 2105406S 2326573S 2105403S 2105399S 2105400S 2326575S 2326576