เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 62 เวลา ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชียวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดังนี้ รศ.ดร.ผกามาศ เจษฏ์พัฒนานนท์(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี),  รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล, รศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์, รศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์, ผศ.ดร.สินินาฏ จงคง ได้ลงพื้นที่เข้าพบท่านนายกอบต.ทุ่งใหญ่ (นายณัฐจักษ์ สุนทโร) เพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม/โครงการเรื่องการเพิ่มมูลค่ามะพร้าวซึ่งเป็นพืชที่ชุมชนเพาะปลูกในพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมกัน

18288

18291

18293

18297