เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทำกิจกรรม Work Shop ร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านอย่างดีเยี่ยม ถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจ ทางคณะฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ ให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองต่อไป 
**************************************************************

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287054, 089-7333125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


12356This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.