เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง” ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำยางพื้นฐาน การเตรียมสารเคมีสำหรับน้ำยาง การแปรรูปน้ำยางเป็นผลิตภัณฑ์และการทดสอบ เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัทS 19709971

S 19709975

S 19709977

S 19709976

S 19709974

S 19709973