เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 9.30 น.ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชียวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดังนี้ รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล, รศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์, ผศ.ดร.สินินาฏ จงคง ได้ลงพื้นที่เข้าพบท่านนายกอบต.ทุ่งใหญ่ (นายณัฐจักษ์ สุนทโร) และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม/โครงการเรื่องการเพิ่มมูลค่ามะพร้าวซึ่งเป็นพืชที่ชุมชนเพาะปลูกในพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งนำตัวอย่างมะพร้าวมาทดสอบเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

อบต.ทุ่งใหญ่ 22 ก.ค. 62 ๑๙๐๗๒๓ 0002

อบต.ทุ่งใหญ่ 22 ก.ค. 62 ๑๙๐๗๒๓ 0006

อบต.ทุ่งใหญ่ 22 ก.ค. 62 ๑๙๐๗๒๓ 0008

อบต.ทุ่งใหญ่ 22 ก.ค. 62 ๑๙๐๗๒๓ 0010

อบต.ทุ่งใหญ่ 22 ก.ค. 62 ๑๙๐๗๒๓ 0014