กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการ “วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “มาเรียนที่วิศวฯ ม.อ.ลูกหลานเราจะได้อะไร โดยท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ และยังมีการแนะนำแนวทางการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ แนะนำ Application PSU lntania Buddy โดย หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ณ ห้องประชุม Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

IMG 3245 3IMG 3272IMG 3298IMG 3288IMG 3301IMG 3250IMG 3262 4IMG 3309IMG 3331 8