คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเต็มให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ เปิดพื้นที่และโอกาสให้ต่อยอดผลงานจากการใช้ห้องปฏิบัติการ FabLab ผลักดันให้เด็กไทย “กล้าคิด กล้าลงมือทำ” ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับภาคใต้ FabLab Southern Competition 2019 ในหัวข้อ “ดิจิทัล 4.0 สู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

IMG 4131

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขัน FabLab Southern Competition 2019 และ “รองศาตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์” กล่าวรายงานการจัดประกวดการแข่งขันฯ

2

โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ได้แก่ “ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” ร่วมด้วย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์” และ “คุณไพศาล บุญสุวรรณ ผู้จัดการแผนกอาหาร ผู้แทนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่” ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้

3

 4

 5

6

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาหลักทางภาคใต้ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ผลิตบัณฑิตและกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถรองรับความต้องการในพัฒนาของประเทศบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเพียงพอ เข้าสู่อาชีพวิศวกรและนวัตกรอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาประเทศสู่ “Makers Nation” กุญแจสำคัญที่จะสร้างเศรษฐกิจชาติให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรม และผลักดัน “ประเทศไทย 4.0” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างชาติให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง ไปพร้อมๆ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7

 8

ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก "ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)" ร่วมเสวนาพูดคุย "ทิศทางของโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม และการต่อยอดสู่อนาคต" ร่วมกับ คุณสิทธิชัย เหล่าวีระกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ๊กซ์บิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

9

10

และได้รับเกียรติจาก "อาจารย์เกียรติศักดิ์ เส้งพัด" อาจารย์และหัวหน้างานวิจัยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อม "นายสิทธิพร จันทานิตย์" นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การต่อยอดแนวคิดจากนักประดิษฐ์สู่นวัตกร" ซึ่งเป็นตัวแทนทีมจากภาคใต้ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ และได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น มาเล่าสู่กันฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักเรียน/นักศึกษา

11

สำหรับการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับภาคใต้ FabLab Southern Competition 2019 ในหัวข้อ “ดิจิทัล 4.0 สู่ชุมชน” ครั้งนี้ มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12

13

14

โดยมีสถานศึกษาเครือข่ายสมัครเข้าร่วมกว่า 28 สถาบันการศึกษา มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากข้อเสนอโครงการกว่า 64 ผลงานเข้าร่วมแข่งขัน และคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือก เหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อตอบคำถามทางวิชาการซึ่งคณะกรรมการได้ตัดสินและคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ FabLab Southern Competition 2019 โดยสรุปผลการแข่งขันของแต่ละสาย ได้ดังนี้

  • ระดับสายสามัญ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
    14.1

      1. ทีมชนะเลิศระดับสายสามัญ (เงินรางวัลสนุนสนับการศึกษา 10,000.- บาท)
         ได้แก่ โรงเรียนสตรีระนอง  จากผลงาน “เครื่องตรวจโปรตีนจากปัสสาวะที่ใช้บ่งบอกโรคไต”

15

       2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 สายสามัญ (เงินรางวัลสนุนสนับการศึกษา 6,500.- บาท)
         ได้แก่ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จากผลงาน “เครื่องรับซื้อขวดอัตโนมัติสำหรับชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”

16

      3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ2 สายสามัญ (เงินรางวัลสนุนสนับการศึกษา 3,500.- บาท)
          ได้แก่ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ. ปัตตานี จากผลงาน “เตาอบอาหารแห้งระบบ UV Sterilizer ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น”

17

  • ระดับสายอาชีวศึกษา จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
    17.1

1. ทีมชนะเลิศระดับสายอาชีวศึกษา (เงินรางวัลสนุนสนับการศึกษา 10,000.- บาท)
    ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จากผลงาน “เครื่องเตือนภัยระดับน้ำขังบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์”

19
2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 สายอาชีวศึกษา (เงินรางวัลสนุนสนับการศึกษา 6,500.- บาท)
    ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จากผลงาน “เครื่องผสมปุ๋ย”

20
3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 สายอาชีวศึกษา (เงินรางวัลสนุนสนับการศึกษา 3,500.- บาท)
    ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จากผลงาน “เครื่องตรวจวัดและพ่นละอองน้ำกำจัดฝุ่นควันอัตโนมัติ”

20

ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีกิจกรรมออกแบบเกมสร้างสรรค์สังคม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่งาน Fab Lab Southern Competition 2019 ของ อาจารย์วสันต์ จันทรโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฎิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกระบวนการออกแบบบอร์ดเกม รู้จักกระบวนการสร้างไอเดีย ระดมความคิด และสร้างต้นแบบกระดาษ

new1

new2

และกิจกรรมการเรียนรู้ Internet of things with Blynk โดยนายอุกฤษฎ์ ชำมริ ผู้บริหาร บริษัทท็อปโรบอทคิดส์ แอน เทคโนโลยี จำกัด และทีมงาน ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 งาน Fab lab Southern Competition 2019 เป็นกิจกรรมเชิงปฎิบัติการในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง

new3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่สามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ สำหรับทีมที่พลาดรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ เราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกทีม ที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ และคาดหวังว่าทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จะกลับไปปรับปรุงพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ

22

สุดท้ายนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อมั่นว่าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) นี้ จะเป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ตลอดจนครูที่ปรึกษา ได้ฝึกทำการทดลอง และลงมือสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการเกิดการเรียนรู้เกิดแรงบันดาลใจและกลายเป็นความภาคภูมิใจในการเป็นคนคิดสร้างสรรค์ จนสามารถพัฒนาชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป

23

เรียบเรียงข่าวโดย :
นายอรุนันต์  หีมชูด
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.