เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “การทำงานเป็นทีม” ให้กับบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และ คุณกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อความสำคัญของการทำงานเป็นทีม องค์ประกอบของทีม ขั้นตอนของการทำงานเป็นทีมปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม รวมทั้ง Workshop การทำงานเป็นทีม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  22 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัทS 1523740

S 1523743

S 1523746

S 1523745

S 1523744

S 1523742

S 1523741