รศ.ดร.ณัฏฐา  จินดาเพ็ชร์ และคณะกรรมการโครงการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มุ่งมั่นหาพันธมิตรร่วมกันศึกษาและพัฒนาเมืองหาดใหญ่ โดยได้เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาแผนพัฒนาเมือง เฉพาะแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่และหารือแนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะสงขลา ร่วมกับ  นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นายปกรณ์  ปรีชาวุฒิเดช ผจก.สาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ตัวแทนทีมวิศวกรเมือง ตัวแทนทีมสถาปนิกเมือง  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมรับฟังสรุป  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562   ณ ห้องประชุมฝ่ายปกครอง เทศบาลนครหาดใหญ่

26927131957131957231957353982