วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี

🔘 ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ)

🔘 รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ)

🔘 ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุญเบิกฟ้า (รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ)

🔘 ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

🔘 ผศ.พยอม รัตนมณี (หัวหน้าโครงการ)

     ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “การศึกษาวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา” ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ปัจจุบันชุมชนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน และทำให้คลื่นลมสามารถทะลวงเข้ามาด้านในปากร่องน้ำ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่าเทียบเรือ ทรัพย์สินชุมชนและป่าชายเลน

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงดำเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม โดยการสำรวจสมุทรศาสตร์เพื่อฟื้นฟูบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริการจัดการร่องน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านน้ำเค็มต่อไป

1

2

3

4

5

6