ตามที่กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ประกอบกับภาคใต้มีแหล่งชีวมวล และมีปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้เชิญ วศ.ณรงค์ฤทธ์ โทธรัตน์ ผู้ร่วมคณะวิจัยแหล่งชีวมวลภาคเหนือ มาร่วมประชุมปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนแนวคิดและทิศทางการทำวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวมวล ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

2

3

4