มื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ บจก. เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จัดอบรม หลักสูตร “การใช้งานของวัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา” ณ ห้องประชุมดงยาง1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณภูเบศวร์ เตรัมย์ วิศวกรฝ่ายเทคนิค ของบจก. เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) และ คุณวุฒิชัย ชื่นหิรัญ Designer & Project Manager ของบจก.ไทย มารุยามา อินดัสทรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกและนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 80 ท่าน ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดวิสัยทัศน์ ขยายขอบเขตความสามารถในการทำงานด้านวิศวกรรมปฐพีและธรณีเทคนิค และส่งเสริม พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานของวัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธาเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับองค์กรต่อไป

193949 1S 11517961S 11517959194023S 11591682