เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2562 หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  เข้าพบ คุณศุภวัฒน์   ไตรวนาธรรม  ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือวนาวัฒน์ และคุณประสาร  ชูเนียม รองกรรมการผู้จัดการบริหารการตลาด เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกัน ซึ่งได้ทราบข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการร่วมกันในหลายๆ หัวข้อ อาทิเช่น ด้านการตลาด ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านการออกแบบการจัดวางสินค้าต่างๆ ภายในร้าน ซึ่งทางคณะฯ จะหาที่ปรึกษาและช่องทางความร่วมมือเพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป

วนาวัฒน์

รูปวนาวัฒน์ 1

 

วนาวัฒน์2