DSC 8678เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ภูมิภาค-ภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านนาโนเทคโนโลยี ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก" ระดับภูมิภาค (รอบที่ 1 ภาคใต้) ให้กับนักเรียน/นักศึกษา และครูสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดรวมจำนวน 42 ทีม จาก 14 สถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 140 คน ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

IMG 5432

DSCF0033

DSC 8503

DSCF0052

 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวต้อนรับผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ และผู้เข้าร่วมอบรม

DSC 8590

และได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมความรู้ระดับภูมิภาค 

DSC 8614

และได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ "ความเป็นมาของโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าเมืองสีเขียว และแนวคิดด้านการอนุรักษ์ฯ ของโตโยต้า"  โดย คุณวัสสชัย สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

DSC 9274

สำหรับหัวข้อการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมนั้น มีหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อให้ทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดได้นำเอาไปปรับปรุงข้อเสนอโครงการ เช่น “สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน” วิทยากรโดย คุณอาริยา วัชราพฤกษ์ นักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ “นาโนเทคโนโลยีสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

DSCF0056

DSCF0063

DSC 8825

DSC 8821

โดยในช่วงบ่าย ศูนย์ภูมิภาค(ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้ Workshop ให้กับครูและนักเรียน ได้เรียนรู้เพิ่มทักษะและประสบการณ์เพิ่มเติม ได้แก่

  • กลุ่มการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตร์ ตัณฑนุช (อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  • กลุ่มการเรียนรู้การออกแบบเชิงกลเบื้องต้น โดย อาจารย์สราวุธ โกนสร้าง (อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • กลุ่มการเรียนรู้หลักการออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี (อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

DSC 8971

DSC 8977

DSC 9020

DSC 9028

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษา ได้นำเสนอไอเดียจากกิจกรรม Workshop สิ่งที่ได้เรียนรู้จากฐานกิจกรรมและการอบรม พร้อมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อนำกลับไปปรับปรุงข้อเสนอโครงงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกข้อเสนอโครงการในรอบแรก 

โดยทั้ง 42 ทีมที่เข้าร่วมส่งผลงานประกวดในครั้งนี้ จะมีคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ สายสามัญ 5 ทีม และสายอาชีวะ 5 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในรอบระดับประเทศต่อไป โดยจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

** ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการอย่างเป็นทางการ **

 

DSC 9085

และมีพิธีมอบวุฒิบัตรการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้เข้าอบรม โดยคุณวัสสชัย สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

DSC 9153

DSC 9155

DSC 9159

DSC 9165

DSC 9168

DSC 9180

DSC 9181

DSC 9186

DSC 9199

DSC 9196

DSC 9202

DSC 9209

DSC 9218

และกล่าวปิดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

DSC 9253

DSC 8796

DSC 9295