เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (โปรแกรม BEC)” โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลทั่วไป จำนวน 55 ท่าน ซึ่งจัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เกณฑ์มาตรฐานระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการใช้โปรแกรม BEC 1.0.6 ของระบบต่างๆ และ ตัวอย่างการตรวจประเมินแบบอาคาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

S 2981905

S 2981906

S 2981907

S 2981904

S 2981903

S 2990096

S 2981902

S 2981908