เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพบ และนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้รับโจทย์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาและ กองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา
ในการเข้าพบ เป็นการนำเสนอต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ร่วมกับ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และคุณฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กองทุนฟื้นฟูฯ/ผู้แทนจากกองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา รวมถึงผู้ดูแลในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นผู้ใช้งานจริง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้ใช้จริงและนำไปพัฒนาโครงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงวางแผนนำโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศดังกล่าวนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานต่อไป

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการการสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา นำความรู้ที่เรียนไปพัฒนาเป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการศาสตร์ที่ได้จากห้องเรียน เพิ่มทักษะทางชีวิตและอาชีพ ทักษะการติดต่อสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมด้วย

โครงงานตามความร่วมมือ มีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการและภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
1. แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนโครงการ อพ.สธ (อบต.ท่าข้าม) โดย นายฮาริส แวสามะ และ นายพิฆเนศ บุญขวัญ / ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) โดย นายอรรถวิทย์ บุญรัศมี / อาจาย์เสกสรรค์ สุวรรรณมณี อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
3. ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดย นายพสิษฐ์ ธนดำเกิง /อาจาย์เสกสรรค์ สุวรรรณมณี อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
4. ระบบดูแลครุภัณฑ์ อบต.ท่าข้าม (A Web Application for Managing Durable Articles for Tha Kham Sub District Administration Organization) โดย นายอิคลาส หมันหนุน /ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
5. ระบบหน้าร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ (อบต.ท่าข้าม) โดย นส.สุนิสา ธรรมสูน /ดร. อารีย์ ธีรภาพเสรีย์อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
6. Elderly Person Localization using Wifi-based Wearable Sensor (อบจ.สงขลา) โดย นายชานน พรศิริวงศ์ /ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
7. Omni-Vision Video Analytics for Elderly Activity Recognition (อบจ.สงขลา) โดย น.ส.ฑวิตา วิชาชัยผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
8. Data Analytics and Visualization for Elderly System (อบจ.สงขลา) โดย นศ.สุดาทิพย์ ทวีสุข/ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน

80507931 2839102969462857 3828309581642072064 o80254159 2839102962796191 3503814812335341568 o80212512 2839102826129538 6808375977161261056 o80255778 2839103149462839 6494460828996075520 o81618165 2839103302796157 8441382320455286784 o81618190 2839103226129498 8274697341231955968 o80848323 2839103719462782 15890150634553344 o