เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำกัด โดยในพิธีเปิดการจัดอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา แพ่งพิบูลย์ ผู้อำนวยการด้านการผลิต บริษัท พาเนล พลัส จำกัด กล่าวเปิดการจัดอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ ตระการชัยศิริ ผู้จัดการหลักสูตร บรรยายภาพรวมของโครงการจัดอบรม ร่วมด้วย รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้บริหารแผนกต่างๆ ของบริษัทร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดอบรม
สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และพร้อมตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันและรองรับเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการในอนาคตได้ โดยจัดให้มีการจัดอบรมในรูปแบบของการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทำโครงงาน โดยการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2563 - วันที่ 20 มีนาคม 2564 อบรมจำนวน 58 สัปห์ดา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน จากแผนกต่างๆ ของบริษัท

S 3530845

S 3530844

S 3530847

S 3530841

S 3530839

S 3530848