รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์/บุคลากร ที่เขียน Blog มากที่สุดประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งเขียนทั้งสิ้นจำนวน 101 บันทึก ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.รัญชนา 

สินธวาลัย ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะฯ ได้มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดี