ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานกล่องฆ่าเชื้อรังสียูวี ได้ส่งมอบชุดกล่องทำความสะอาดหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 30 กล่อง แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พันเอกโชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการฯ และคณะ เดินทางมารับมอบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความจำเป็นต้องยืดอายุการใช้งานหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์บางอย่างในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยศูนย์อำนวยการแพทย์ฯ จะได้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลนาทวี และโรงพยาบาลยะรัง เป็นกลุ่มแรก และจากนั้นจะนำมอบต่อให้โรงพยาบาลอื่นๆ ในวันถัดไป

กล่องฆ่าเชื้อดังกล่าวใช้สำหรับฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี แทนที่จะนำไปซักตากแดดซึ่งจะทำให้เยื่อบุหน้ากากอนามัยเสียหาย เป็นการยืดอายุการใช้งานสามารถใช้ซ้ำหลายครั้งได้ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช้เวลา 15 วินาที นอกจากนั้นยังสามารถฆ่าเชื้อโรคในธนบัตรและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ มีราคาถูก วิธีการไม่ยุ่งยาก แต่ข้อควรระวังคือไม่ควรสัมผัสกับรังสีโดยตรงและไม่ควรใส่ของที่มีความหนามากเกินไป เพราะจะทำให้กล่องเกิดความเสียหายได้ กล่องฆ่าเชื้อรังสียูวี ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำลังเป็นที่ต้องการของโรงพยาบาลหลายแห่งในสถานการณ์ปัจจุบัน

n9510 PSUTH200331 46n9510 PSUTH200331 44n9510 PSUTH200331 45n9510 PSUTH200331 48