ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวศาสตร์ ม.อ. ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นคณะทำงานฝ่ายบริหารในการติดตั้ง วางระบบโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดตั้ง “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 ณ ศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1

2