เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์)และ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์) พร้อมทีมนักวิจัยคณะวิศวฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจากบริษัท Toyota Tsusho และผู้บริหารพร้อมทีมนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “An IoT-Based Measurement and Control System for a Strawberry Greenhouse Environment” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ

1

2

3

4

5

6

7

8