วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำการศึกษา 2563

โดยมีคณะกรรมการประเมิน
รองศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม กรรมการ
นายบรรณกร แซ่ลิ่ม เลขานุการ

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ อีกทั้งยังมีการสรุปผลการรับฟังจากการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินอีกด้วย

IMG 8280

IMG 8283

IMG 8285

IMG 8286

IMG 8289

IMG 8290

IMG 8293

IMG 8294

IMG 8295

IMG 8296