วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม “รำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข” โดยมีพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้มีอุปการคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย
- รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- รศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์
- คุณสัญญา พลานุกูลวงศ์ ประธานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาภาคใต้ จังหวัดสงขลา

และในวันเดียวกันนี้ได้ทำพิธีเปิดห้อง Co-Working Space โดยห้อง Co-Working Space ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ จากกองทุนพัฒนาคณะฯ ที่ได้ระดมทุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น 1,400,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์เหล็กโครงสร้างจากบริษัทสยามยามาโตะ จำกัด คิดเป็นวงเงินประมาณ 250,000 บาท

วัตถุประสงค์ของการสร้างห้องนี้เพื่อต้องการให้คณะฯ มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นทั้งห้องและลานภายนอกที่ทันสมัยสอดรับกับสังคมสมัยใหม่ทั้งเป็นพื้นที่ทำงาน พูดคุย หารือ และ ประชุม ต่าง ๆ จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรคณะ ตลอดถึง ผู้มาติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในห้องและลานภายนอก คณะได้จัดสถานที่และอุปกรณ์มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์สำหรับการจัดประชุมออนไลน์ การค้นคว้า ศึกษานอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและสังคม ตลอดถึงอันเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11