เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส พร้อมทีมนักวิจัยคณะวิศวฯ ได้ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคุณกิจจา คล้ายวิมุติ และคุณอวิรุทธ์ ถือแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เรื่อง "การขุดเจาะใต้ทะเล"

ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

2

3

4

5

6