เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ.2563
 
โดย รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมประเมินฯ โดยมี คณบดี รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ทีมบริหาร และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมให้ข้อมูล และรับฟังคำแนะนำเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเกณฑ์ EdPEx200
 
1
 
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14