เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม” กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
          โครงการนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพอันดีของบุคลากร นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาวิชาการ และศักยภาพของบุคลากรด้าน Factory Automation โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการรองรับภาคอุตสาหกรรมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการทำงาน โดยเฉพาะการช่วยสนับสนุนด้านความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับในการแข่งขันของประเทศหลังการเข้าสู่ AEC- Asean Economic Community ในปี 2559 และรวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (Thailand 4.0 ) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ
 
1A1A0618
1A1A0557

1A1A0574

1A1A0576

1A1A0585

1A1A0596

1A1A0601

1A1A0605

1A1A0607

1A1A0611

1A1A0617

1A1A0629

1A1A0636