คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับมอบหุ่นยนต์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 22  กันยายน 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก True และคณะทำงานของโครงการ TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP อีกทั้งภายในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN” อีกด้วย

          “True 5G Robotic Boot Camp 2020”  คือ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ร่วมกับภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นหุ่นยนต์เทมี (Temi) โดยรูปแบบกิจกรรมจะ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรมไปพร้อมกับการพัฒนาศักภาพ นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จากความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ (True service robots) ให้กับนักศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม  จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่น จากปัญหาและความต้องการจากผู้ใช้งานจริง สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจากหุ่นยนต์ Temi จะเป็นการเพิ่มศักยภาพอันดีของบุคลากร นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยได้รับความรู้และมีความร่วมมือทางด้านวิชาการจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอัจฉริยะที่พร้อมผลักดันคุณภาพการศึกษา พร้อมส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างชื่อเสียงด้านนวัตกรรม ส่งผลให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไปในอนาคตมีความรู้และเชี่ยวชาญด้าน 5G อีกทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาของคณะฯ ได้พัฒนานวัตกรรมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ ซึ่งในวันนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN” ร่วมกับ True เป็นการผสานความร่วมมือด้านการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” ภายใต้ True Virtual World (True VWORLD) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มกลางเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจรในทุกระดับ ตอบโจทย์ ทุกความต้องการทางการศึกษา สู่การปรับวิถีการเรียนรู้แบบใหม่ หรือ New Normal ที่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ช่องทางใหม่อย่างไม่มีขีดจำกัด

1A1A0691

1A1A0705

1A1A0743

1A1A0749

1A1A0757

1A1A0773

1A1A0782

1A1A0799

1A1A0853

1A1A0878

1A1A0881

1A1A0908