เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
 
รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และ รศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ
ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการในการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
 
โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง)​ แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย การขยายผลการนำร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G หนึ่งในนั้นมีโครงการ "ด้านการเกษตร โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง และปลากะพงขาวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"
 
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
5

6