คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564
 
รางวัลเข็มทองคำขั้นสูง
รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
 
รางวัลเข็มทองคำ
ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
 
รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ
1. รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี
2. รศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช
3. รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
4. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล
5. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์
6. รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
7. รศ.ดร.ภาณุมาส คำสัตย์
8. ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร
9. ผศ.ดร.สมใจ จันทร์อุดม
 
รางวัล 3
 
รางวัล 4