เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์  (กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เป็นหัวหน้าคณะในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการ

ในการนี้ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ผู้ร่วมดำเนินงานให้การตอนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโดย รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11