ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน “งานคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี
 
รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2563
 
ระดับดี ประเภทศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและพลังงาน ระยะที่ 3
 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤช สมนึก
ระดับดี ประเภทศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี
 
 
รางวัลพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
 
ประเภทเข็มทองคำขั้นสูง
รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
ประเภทเข็มทองคำ
ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
 
1
 
2

3

4

5

6

7

8

9

10