เมื่อวันที 8 เมษายน 2564
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มักตาร์ แวหะยี พร้อมด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประชุมหารือและเยี่ยมชมดูงานโจทย์วิจัยโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมี นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ.) และเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าจะนะร่วมประชุม ณ โรงไฟฟ้าจะนะ
S 13689028
S 13689030
S 13689031

S 13689032

S 13689033

S 13689034

S 13689035

S 13689036

S 13689037

S 13689038

S 13689041