วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเครื่องหั่นปลาเส้นไปส่งมอบให้กับชาวประมงในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชุมสัมพันธ์ (รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) นำทีมคณาจารย์ (รศ.วนิดา รัตนมณีและดร.ชุกรี แดสา) และบุคลากร (นายประโชติ ดำสองสี) ดำเนินการส่งมอบ

59968

59990

59991

59992