ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาการเพาะปลูกกัญชาแบบอัจฉริยะ (Smart Cannabis Farming) ณ โรงเรือนปลูกกัญชา ที่ได้รับอนุญาตการปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกในจังหวัดสงขลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งปรือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          โดยโรงเรือนนี้มีระบบเซ็นเซอร์ในการวัดค่า อุณหภูมิ, ความชื้น, pH, EC, ความสว่าง, ควบคุมการรดน้ำการให้สารอาหาร, ควบคุมพัดลมอุณหภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และ สถาบันวิจัยกัญชาทางการแทพย์ หาดใหญ่

1

2

3

4

5

6

7