55th engpsu Facebook Cover

 

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าวิศวฯ ม.อ. และประชาชนทั่วไป

2. จํากัดจํานวนการส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 ท่าน

ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด

1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ตราสัญลักษณ์(Logo) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจําง่ายต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน

3. องค์ประกอบหลักในภาพตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องประกอบด้วย

- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ตัวเลข 55 ปี (ตัวเลขไทยหรืออาราบิกก็ได้)

- ข้อความ

"๕๕ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

“55th Anniversary, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University”

4. สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 2 สี คือ

4.1 สีน้ำเงิน (สีบลู) Navy Blue รหัส F000080 RGB : 0,0,128 และ CMYK : 100, 100, 0, 49.8 ซึ่งเป็นสีประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.2 สีเลือดหมู

5. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์

6. ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้

7. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

รูปแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจําง่าย และสื่อความหมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ htp://www.psu.ac.th/th/ ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนําไปใช้สําหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก เป็นต้น หลักเกณฑ์ใน การตัดสิน แบ่งออกได้ดังนี้ - การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ - ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ - ความน่าสนใจและสามารถนําไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีส่งผลงาน

1. ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

หรือ

2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวด Logo 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ส่งมาที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

กําหนดการดําเนินงาน

1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (นับวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)

2. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2564

3. ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.eng.psu.ac.th/

รางวัลในการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-7111 Facebook : https://www.facebook.com/anniversary.engpsu

การจัดส่งผลงาน

1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 จัดพิมพ์เฉพาะตัวผลงานตราสัญลักษณ์(Logo) เป็นภาพสี และขาวดํา ขนาดภาพละ 6x6 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของ Logo) ลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A3 และ ติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดําขนาด 36x48 ซม. โดยเว้นขอบด้านละ 3 ซม. พร้อมพิมพ์ คําอธิบายแนวความคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน ใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้า ประกวด

- ส่วนที่ 2 จัดพิมพ์แผ่น Presentation นําเสนอ การนําตัวผลงานตราสัญลักษณ์(Logo) ไปใช้งานใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก, เสื้อ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น พิมพ์สีลง บนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A3 และติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดําขนาด 36x48 ซม. โดยเว้นขอบด้านละ 3 ซม.

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน ติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงานทั้ง 2 แผ่น 3. แนบไฟล์ภาพผลงานต้นฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล ai. และ jpg, โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิเซล พร้อมระบุ Code สี โหมด CMYK **ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไข ได้** บันทึกใส่ CD/DVD มาจํานวน 1 แผ่น และบรรจุแผ่นในซองกันกระแทกเพื่อป้องกันความ เสียหาย

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ใบสมัคร