คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ
.
The 9th Conference on Engineering and Technology (ICET-2021)
.
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็น Co-Organized โดยมี
🎯 University of Novi Sad (UNS)
🎯 Shanghai Jiao Tong University, China
🎯 Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
🎯 Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM), Malaysia
🎯 Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Malaysia
🎯 SSBT’s College of Engineering & Technology, India
🎯 Kanazawa University, Japan
🎯 Musashino University, Japan
.
มี Keynote Speaker มาร่วมบรรยายพิเศษ ดังนี้
🛑 Mr. Worawit Lerdbussarakam, TPI Polene Power (Public) Company Limited
🛑 Prof.Dr.Virach Sornlertlamvanich from Faculty of Data Science, Musashino University
🛑 Prof. Dr. Yanjun Dai from Shanghai Jiao Tong University, China
🛑 Prof. Poramate Manoonpong from School of Information Science & Technology, VISTEC Thailland
.
สำหรับการประชุมในครั้งนี้บทความจะมีการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ (SJST) และ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ซึ่งมีสาขาต่างๆ ดังนี้
📣 T1 Energy Conversion and Renewable Energy
📣 T2 Mechanics, Robotic and Automation
📣 T3 Electrical and Mechatronics
📣 T4 Materials and Civil Engineering
📣 T5 Logistic, Industrial and Manufacturing
📣 T6 Computerization and Information Technology
📣 T7 Chemical and Environmental Sustainability
📣 T8 Biomedical science and engineering
.
ในการจัดการเปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
.
รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ
และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

1

2

3

4

5

6

7

8