เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ เป็นผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC จำนวน 4 ตู้ ให้กับ โรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ประชุมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

1

2