เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 (Thailand Consortium for Atmospheric Research : TCAR)

             รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามผ่านระบบออนไลน์ ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 (Thailand Consortium for Atmospheric Research : TCAR) ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัด เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือการทำวิจัยเพื่อมุ่งเน้นแก้โจทย์ยาก (Grand Challenge) ของประเทศ อาทิ ปัญหาคุณภาพอากาศจากฝุ่นควัน PM 2.5 หรือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในการจัดตั้งภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย

             โครงการดังกล่าวเป็นเป็นงานวิจัยของ ศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ โดยเป็นความร่วมมือจาก 29 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ส่งเสริมให้การศึกษา และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ และคุณภาพอากาศของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจำนวน 29 สถาบัน เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2564

IMG 4038

IMG 4039

IMG 4041

IMG 4042

IMG 4043

IMG 4044

IMG 4045

IMG 4046

IMG 4049