เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ร่วมกับ รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อลงนามความร่วมมือกันระหว่างสองคณะฯ จัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1

 

3

          รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ทางคณะฯ มีหลักการเบื้องต้นคือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคและประเทศ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้งคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยทางคณะฯ สนับสนุนหลายสาขาวิชาด้วยกันในการทำหลักสูตรร่วมกัน นอกเหนือจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้จากทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อไปประยุกต์ใช้ทำงานร่วมกัน ต่อยอดงานวิจัยทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ผ่านมาได้คุยและหารือกันเพื่อให้สร้างประโยชน์กับนักศึกษาของทั้งสองคณะฯ เพื่อเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานทั้งสองตามสมควรหรือที่เห็นชอบร่วมกันได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมฯ ดังกล่าวต่อไป    

2

         รศ.ดร.ภก. นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะเภสัชฯ ต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีศาสตร์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเภสัชศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากทางคณะวิศวฯ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและองค์ความรู้นำไปสู่งานวิจัย เพื่อสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดอีกทั้งต้องการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยจากทั้งสองฝ่ายอย่างมีศักยภาพ ในอนาคตอาจจะขยายกว้างไปยังสาขาวิชาอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์อีกด้วย

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20