1

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และเข้าใจกระบวนการทำงานของธนาคาร เพื่อสร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับสถาบันการศึกษาและการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคาร

          ธนาคารกรุงไทย เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศทางด้านการเงินและการธนาคารและเป็นผู้นำทางดิจิทัลตลอดจนการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน โดย ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้หารือร่วมกับ บมจ.กรุงไทย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงาน (ทั้งการรับเข้าฝึกงาน และโครงการสหกิจ) และ/หรือ จัดทำ Project ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่นๆ ภายใต้หน่วยงานหรือโครงการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในช่วงเวลาที่ตกลงกัน โดยมีการควบคุมดูแลจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร   อีกทั้ง การอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่นๆ โดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และพนักงานธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

2

5

6

          ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.กรุงไทย เป็นผู้ลงนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม IT Innovation บมจ.กรุงไทย เป็นพยาน

PSU MOU2

3

          รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ในภาคใต้ มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่นวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ สร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากันได้”

PSU MOU3

4

          คุณศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.กรุงไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ธนาคารกรุงไทย ในฐานะหน่วยงานภาคธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ผ่านการจัดทำ โครงการ Krungthai Innovation and Digital Talent Resources โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ

  • ประการแรก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา ในสาขาวิชาด้าน IT หรือ Information Technology ผ่านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนและการทำงาน
  • ประการที่สอง เพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยธนาคารได้วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถผ่านการจัดทำโครงการและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ทดลองและบ่มเพาะนักศึกษา ให้มีประสบการณ์และความพร้อม ก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริง”

7

11

14