รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และตัวแทนจากกลุ่มสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เดินทางไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. -16.00 น. เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 2 ส่วน ...

ส่วนที่ 1 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มวล. กล่าวต้อนรับและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 สถาบัน ในด้านวิชาการ สหกิจศึกษา และการทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและถ่ายภาพร่วมกัน

 ส่วนที่ 2 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มวล. กล่าวต้อนรับ และหารือการดำเนินการด้านบริการวิชาการทั้งภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง พร้อมนี้ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและถ่ายภาพร่วมกัน