คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเข้าสู่การครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นับตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 45 ปี วิศวฯ ม.อ."

 ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข และห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของคณะฯ และจำหน่ายเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนเพื่อสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

 วัตถุประสงค์หลักของการจำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบทุน ดังนี้

1. สร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 
2. ปรับปรุงห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องหัวหุ่น)
3. จัดทำห้องเรียนต้นแบบที่ทันสมัย
4. ปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาโดยผ่านกองทุนพัฒนาคณะฯ