ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย

นายสมคิด จีนาพงษ์ และนางพรพิมล แสนสุข ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งมีผลงานทั้งหมด 16 ผลงาน ที่เข้าร่วมให้คณะกรรมการพิจารณา 

จากผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้จริง เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีประโยชน์

ต่อชุมชนในด้านสังคม วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งผลงานที่ได้รับคือ ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ

ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน"