รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ประกอบด้วย รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.พยอม รัตนมณี ผศ.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับเทศบาลนครสงขลา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553

ในโอกาสนี้ นายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการหารือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยนำศํกยภาพหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนร่วมกัน อาทิ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน เช่น การนำพลังงานลม พลังงานทดแทนต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ด้านวิศวกรรมวัสดุ เช่น การนำยางพารามาทดลองใช้ในเส้นทางจราจรและทางเท้า ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เช่น การวางระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะแบบครบวงจร วิศวกรรมชีวการแพทย์ฯ เทคโนโลยีเครือข่าย วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร วิศวกรรมการขนส่งและจราจร งานด้านสาธารณูปโภค การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และงานอื่นๆ เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นต้น